Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

οι ειρμοί στην ακολουθία της Παρακλήσεως


Σὲ κάποιους ἱεροὺς ναοὺς στὶς παρακλήσεις τοῦ 15αυγούστου ψάλλονται καὶ οἱ εἱρμοὶ πρὶν ἀπὸ κάθε ᾠδή, π.χ. «῾Αρματηλάτην Φαραώ». Σὲ κάποιους ἄλλους ναοὺς δὲν ψάλλονται. Ποιό εἶναι τὸ σωστό;
Θὰ ἐπαναλάβω ὅτι ὑπάρχει τὸ ἐπίσημο Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας (Τ.Μ.Ε.) ἢ Τυπικὸν Βιολάκη, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν βάσι τῆς λειτουργικῆς τάξεως. ῾Επομένως τὸ σωστὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει τὸ Τ.Μ.Ε. (2 αὐγούστου §1, Παράκλησις)· «ψάλλεται ὁ κανὼν τῆς μικρᾶς Παρακλήσεως νευ τν ερμν, ἀλλ᾿ εὐθὺς περαγία Θεοτόκε σσον μς. Πολλος συνεχόμενος πειρασμος... ἀνὰ 4 τροπάρια ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ».
Ἄρα οἱ παρακλητικοὶ κανόνες τοῦ 15αυγούστου ψάλλονται χωρὶς τοὺς εἱρμούς. Τὰ ὑπόλοιπα δείχνουν ἄγνοια τοῦ τυπικοῦ.
Γενικὰ ὅταν οἱ κανόνες λέγωνται ἐκτὸς ὄρθρου (π.χ. στὸ ἀπόδειπνο, στὸν ἑσπερινό, σὲ λιτανεία, κλπ.), τότε οἱ εἱρμοὶ παραλείπονται. [῾Υπάρχουν κάποιες ἐξαιρέσεις σὲ προεόρτιους κανόνες γιὰ τὸ ἀπόδειπνο, ἀλλὰ τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι πέρα ἀπὸ τὴν παροῦσα ἐρώτησι.] Στὸν ὄρθρο ὅμως, ποὺ εἶναι ἡ κανονικὴ θέσι τῶν κανόνων, τότε ὁ εἱρμὸς κάθε ᾠδῆς λέγεται κανονικά. Ἂν στὸν ὄρθρο ὁρίζωνται 2 ἢ 3 κανόνες, τότε σὲ κάθε ᾠδὴ λέγεται ὁ εἱρμὸς μόνον τοῦ πρώτου κανόνος.
Προσοχή! Ἂν σὲ κάποιον ὄρθρο ποῦμε πρῶτα τὸν μικρὸ παρακλητικὸ κανόνα, ὅπως προβλέπει συχνὰ τὸ Τυπικόν, τότε οἱ εἱρμοί του λέγονται κανονικά. Στὶς παρακλήσεις τοῦ 15αυγούστου οἱ εἱρμοὶ παραλείπονται, διότι λέγονται σὲ ἑσπερινὸ ἢ αὐτόνομα καὶ ὄχι στὸν ὄρθρο.

(κείμενο του Διονυσίου Μπιλάλη - Ανατολικιώτη, επιμελητή των "διπτύχων")

Δεν υπάρχουν σχόλια: