Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή και καλή Ανάσταση!


Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν,

εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ,

ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις,

ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή,

ἐπιθυμιῶν χωρισμός,

καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας·

ἡ τούτων ἔνδεια,

νηστεία ἐστίν,

ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: