Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

τροπάρια προτρεπτικά....Στα τεύχη 2130-2132 της θρησκευτικής εφημερίδας «ορθόδοξος τύπος» δημοσιεύθηκε βιογραφία του αγιασμένου πνευματικού π. Χαρίτωνος Βιγλιώτη (1836-1906), ο οποίος ασκήτεψε στο Άγιον Όρος. Ο αοίδιμος γέρων είχε και το χάρισμα της μελοποιίας, όπως φαίνεται από τα κάτωθι σημειούμενα τροπάρια. Ψάλλονται σε πρώτο ήχο, κατά το αυτόμελο «των ουρανίων ταγμάτων».
- Τήν ἀγρυπνίαν ἀγάπα, νηστείαν δάκρυα, εὐχάς καί ψαλμωδίας, καί Γραφῶν τήν μελέτην, γενοῦ ταπεινόφρων καί γαληνός, καί τόν τῦφον ἀπόρριπτε, μή σέ νικήσῃ ὁ φθόνος καί τῶν παθῶν, ἀκρασία ἡ ψυχόλεθρος.
- Ὑπακοήν πᾶσαν ἔχε, τῷ προεστῶτι σου, ἀγάπην τε πρός τοῦτον, καί πρός πάντας ἐξ ἴσου, τούς ἀδελφούς γνησίαν, ὦ μοναχέ, καί μηδόλως ἀντίλεγε, τοῖς ἐπιτάγμασι τούτου ἵν’ ἐκ Θεοῦ, μαρτυρίου λάβῃς στέφανον.
- Μή ἐπιλάθου τοῦ ψάλλειν, ὥρας μεσώρια, τήν πρώτην καί τήν τρίτην, ἕκτην καί τήν ἐνάτην, τά τυπικά συνήθως, ἑσπερινόν καί ἀπόδειπνον, ὄρθρον τε, καί ἐν νυκτί καί ἡμέρᾳ τήν τοῦ Θεοῦ, μνήμην ἔχε ἐν καρδίᾳ σου…..

Δεν υπάρχουν σχόλια: