Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Μέγας Βασίλειος περί τρίτου ήχου

Ο Μέγας Βασίλειος είχεν ιδιαιτέραν συμπάθειαν προς τον τρίτον ήχον, γνωστόν κατά την εποχήν του με την ελληνικήν ονομασίαν Φρύγιος. Δικαιολογών την προς τον τρίτον ήχον προτίμησίν του, ο Μέγας Πατήρ γράφει: "καί Ἀλεξάνδρῳ (τῷ Μέγᾳ) ποτέ τόν φρύγιον ἐπαυλήσαντα εξαναστήναι αὐτόν ἐπί τά ὅπλα, λέγεται, μεταξύ δειπνούντα καί ἐπαγαγεῖν πάλιν πρός τούς συμπότας, τήν ἁρμονίαν χαλάσαντα". Εφρόνει δηλαδή ότι ο τρίτος ήχος αποδιώκει την μαλθακότητα, νευροί την ψυχήν, ενισχύει την ανδρείαν και διεγείρει προς τολμηρούς αγώνας.

(από το βιβλίο "θεία λειτουργία" του Ιωάννου Μπελέκου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: