Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

χορωδιακοί ύμνοι Υπαπαντής

Σήμερα ανεβάζουμε τους ύμνους της Υπαπαντής που έψαλε η χορωδία του συλλόγου ιεροψαλτών περιοχής Αγρινίου κατά την εκδήλωση της 7ης Φεβρουαρίου 2015 στη Μεγάλη Χώρα.


Στην έναρξη (ως προσευχή) αποδώσαμε δύο θεομητορικά απολυτίκια.


Σχολιαστής των ύμνων ήταν ο π. Βασίλειος Μπρέσιακας με τον κατηρτισμένο θεολογικό του λόγο.
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

κοινωνικά παλαιών διδασκάλων

Ο σύλλογος "ενωμένη ρωμιοσύνη" έχει προβεί στήν έκδοση ενός εκλεκτού τόμου με κοινωνικά παλαιών συνθετών.  Διαβάζουμε στη σχετική ιστοσελίδα ότι θα γίνει παρουσίαση του εν λόγω βιβλίου στη Λάρισα, όπου συμμετέχει και η συμπατριώτισσά μας Αποστολία Γοργολίτσα, φοιτήτρια του τμήματος μουσικών σπουδών του Α.Π.Θ.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ψάλτες στη στέψη αυτοκράτορα

Ποιός ήταν ο ρόλος των ιεροψαλτών της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τη στέψη του βασιλιά εκείνα τα ένδοξα χρόνια της ρωμαίικης αυτοκρατορίας;  Διαβάζουμε στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη: 

Ὁ νέος βασιλεύς φέρων τό ἱστορικόν βυζαντινόν στέμμα τῶν αὐτοκρατόρων τοῦ Γένους καί κεχρισμένος πλέον (ὑπό τοῦ Πατριάρχου), ἀναχωρεῖ ἀπό τῆς μεγάλης ἐξέδρας τῆς στέψεως, καί έρχόμενος ἀναβαίνει εἰς τόν ἰδικόν του θρόνον, βαστάζων εἰς χεῖρας τόν Σταυρόν καί τό Σκῆπτρον καί κάθηται. Καθ' ὅλον δέ τό διάστημα οἱ πρωτοψάλται καί οἱ δομέστιχοι καί οἱ ἀναγνῶσται, ἱστάμενοι εἰς ἰδιαιτέρας ξυλίνας ἀναβάθρας δεξιά καί ἀριστερά τοῦ χοροῦ, οἱ "κράκται" ὀνομαζόμενοι, ψάλλουσιν ἰδιαίτερα ᾄσματα, ἁρμόδια τῇ τελετῇ, βαστάζοντες δόρατα, ἐξ ὧν κρέμανται μεταξωταί κόκκιναι καί λευκαί σημαῖαι. 
Τά ψαλλόμενα ταῦτα ἐν τῇ στέψει τοῦ βασιλέως ᾄσματα ὀνομάζονται "ἀκτολογία τῶν δήμων", ἐψάλλοντο δέ ἀντιφώνως ὑπό τῶν κρακτῶν καί ἐπαναλαμβάνοντο ἐκ τρίτου ὑπό τοῦ λαοῦ. Ὁ Πορφυρογέννητος περιέσωσεν αὐτά ἐν τῇ "Βασιλείῳ τάξει".

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις Χριστιανῶν εὐδοκία.  Ὅτι ἠλέησεν ὁ Θεός τόν λαόν αὐτοῦ.  Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου ἡ Μεγάλη.  Αὕτη ἡ ἡμέρα τῆς ζωῆς τῶν Ρωμαίων.  Αὕτη ἡ χαρά καί ἡ δόξα τοῦ Κόσμου, ἐν ἧ τό στέφος τῆς βασιλείας τῆς κορυφῆς σου ἀξίως περιετέθη.  Δόξα τῷ Θεῷ τῷ ἀναδείξαντί σε βασιλέα.  Δόξα τῷ Θεῷ τῷ εὐδοκήσαντι οὕτως.  Εἰσάκουσον ὁ Θεός τόν λαόν ἡμῶν.  Πολλά πολλά πολλά. πολλά τά ἔτη, εἰς πολλά...

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Αθαν. Παναγιωτίδης στο Αγρίνιο

Τίς προάλλες σέ συζήτηση πού εἴχαμε, ὁ κυρ-Γιάννης Κωνσταντόπουλος, παλαιός φιλόμουσος ἐδῶ στό Ἀγρίνιο, ἀνέφερε ὅτι ὁ Παναγιωτίδης ἔψαλλε τό 1966 στό Ἀγρίνιο. Μάλιστα, τό πρωί τῆς Κυριακῆς τότε ἀνέλαβε τό δεξί ἀναλόγιο στόν Ἅγιο Γεώργιο Ἀγρινίου. Προσῆλθαν πολλοί καί ἠχογραφοῦσαν. Ὅμως, ὁ δάσκαλος δέν ἔμεινε εὐχαριστημένος ἀπό τό ἀποτέλεσμα, γι' αὐτό (τό ἀπόγευμα;) πῆγαν ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι στό ὠδεῖο πού διατηροῦσε τότε ὁ Χαρίλαος Παπαποστόλου, ἀείμνηστος πρωτοψάλτης τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινίου. Ἐκεῖ λοιπόν ἔγινε ἡ ἐν λόγῳ ἠχογράφηση καί γενικῶς ὁ Παναγιωτίδης εἶχε πολύ ὄρεξη. Τό ὠδεῖο ἦταν σέ κεντρικό σημεῖο τοῦ Ἀγρινίου, πάνω ἀπό τόν φοῦρνο τοῦ Παππᾶ [ὑπάρχει καί σήμερα ὁ φοῦρνος].

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ρεπορτάζ ἀχελώου

ἀναρτοῦμε τό υπέροχο ρεπορτάζ πού παρουσίασε ὁ "axeloos tv" (τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμῶς) γιά τήν ἐκδήλωση τῆς 7ης Φεβρουαρίου στή Μεγάλη Χώρα Ἀγρινίου.


Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

περί Τριωδίου


Ο μέγιστος των Λειτουργιολόγων, αείμνηστος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωάννης Μ. Φουντούλης γράφει χαρακτηριστικά ότι: «απ’ αυτούς τους τριωδίους ύμνους, τα τριώδια, έλαβε το όνομά της η μεγάλη περίοδος του λειτουργικού έτους, που κινείται μαζί με το Πάσχα και το περιβάλλει σαν προεόρτιος και μεθεόρτιος περίοδος. Γιατί όλο αυτό το τμήμα του εκκλησιαστικού έτους παλαιότερον εχαρακτηρίζετο μ’ αυτό το όνομα: Τριώδιον. Ανάλογα δε με το ιδιαίτερο χαρακτήρα του το διέκριναν σε «Τριώδιον Κατανυκτικόν», απ’ αρχής μέχρι το Πάσχα, και «Τριώδιον Χαρμόσυνον» ή «Τριώδιον των ανθέων», από του Πάσχα μέχρι της Κυριακής των αγίων Πάντων, που κατακλείει τον κύκλο των κινητών εορτών. Τριώδιο δε λέγεται από την αρχαιοπρεπή συνήθεια, που διετηρείτο, κατά την περίοδο αυτή, να μη ψάλλονται καθημερινώς κατά την ακολουθία και οι εννέα ωδές του ψαλτηρίου, και επομένως και ολόκληροι οι ενναεαώδιοι Κανόνες, αλλά μόνο τρεις ωδές, η 8η και η 9η, και μία από τις προηγούμενες κατά τη σειρά των ημερών. Αυτός ο αρχαίος τρόπος της ψαλμωδίας διετηρήθη εν μέρει μόνον μέχρι σήμερα, και μάλιστα μόνο για τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής». Το «σταυρώσιμο ή κατανυκτικό» Τριώδιο αποτελεί εξ ολοκλήρου προπαρασκευή πνευματική για το «αναστάσιμο και χαρμόσυνο» πεντηκοστάριο. Σε όλη αυτή την περίοδο, καθώς λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, «ο μυσταγωγών» τις ψυχές των ανθρώπων είναι ο ίδιος ο Νυμφίος της Εκκλησίας Χριστός».

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

βίντεο ἀπό Θέρμο, δεύτερο μέρος

Ἀναρτοῦμε τά βίντεο ἀπό τήν λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ πρώτου ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου τῆς ἱερᾶς μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς. Στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ δήμου Θέρμου τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 23ης Νοεμβρίου 2014 ἡ χορωδία τοῦ συλλόγου μας ἔψαλλε ἐπίκαιρους θεομητορικούς ὕμνους, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ καθηγουμένου π. Ἰωσήφ Ζωγράφου. Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν ἐκλεκτό συνάδελφο Γεώργιο Τρ. Λιούλιο γιά τήν βιντεοσκόπηση.
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

τα της εκδηλώσεως στη Μεγάλη Χώρα

Εξαιρετική επιτυχία είχε η ψαλτική εκδήλωση του περασμένου Σαββάτου 7-2-2015 στη Μεγάλη Χώρα.  Ο ναός του Αποστόλου Παύλου ήταν γεμάτος αδελφούς χριστιανούς (φιλόμουσους και μη). Παρών ο σεβασμιώτατος με τους ιερείς, αρμόδιος αντιδήμαρχος.  Σημειώνουμε τα πνευματικότατα και εύστοχα σχόλια του λογίου κληρικού π. Βασιλείου Μπρέσιακα πριν από κάθε ύμνο που έψαλλε η χορωδία του συλλόγου ιεροψαλτών περιοχής Αγρινίου.  Ομολογουμένως η απόδοση των τροπαρίων της Υπαπαντής και του Τριωδίου ήταν θαυμάσια υπό την στιβαρά καθοδήγηση του χοράρχου Ανδρέα Γ. Αγγελή.  Ζήσαμε επίσης συγκινητικές στιγμές με τις βραβεύσεις δύο παλαιμάχων συναδέλφων, των κ.κ. Νικολάου Παγώνη και Θεοδώρου Μήτσου.  Ο σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας έκλεισε την εκδήλωση με πνευματικότατη προσλαλιά, ενώ ακολούθησε κέρασμα στο πνευματικό κέντρο έναντι του ναού [παλαιά ιερατική οικία].

Εκφράζουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας προς:
  • τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας που υπεβλήθη στον κόπο να έρθει απευθείας στη Μεγάλη Χώρα από την Βόνιτσα, όπου παρίστατο σε άλλη εκδήλωση.
  • τον π. Κοσμά Τσιτσιβό (εφημέριο Μεγάλης Χώρας) και το εκκλησιαστικό συμβούλιο για την άψογη συνεργασία. 
  • τον π. Βασίλειο Μπρέσιακα για τις θεολογικότατες προσεγγίσεις του στους ύμνους.
  • την δ. Μαρία Βουλδή για την καλλιτεχνική φιλοτέχνιση των τιμητικών διπλωμάτων.
  • τους χορωδούς: Αγγελή Ανδρέα, Αγγελή Δημήτριο, Αγγελή Κωνσταντίνο, Αντωνιάδη Ηλία, Βίγλα Παναγιώτη, Βλάχο Γεώργιο, Γαρουφαλή Γεώργιο, Γαρουφαλή Λεωνίδα, Γιαννακά Επαμεινώνδα, Γκιάφη Ιωάννη, Ευθυμίου Βασίλειο, Ζήση Χρήστο, Καρόπουλο Γεώργιο, Κατσαούνη Ιωάννη, Λίγγα Γεώργιο, Λιούλιο Γεώργιο, Λιούλιο Σπυρίδωνα, Νικολόπουλο Κωνσταντίνο, Πανιπέρη Ιωάννη, Παπαδημητρίου Δημήτριο, Παπακαμμένο Δημήτριο, Παπακαμμένο Σωκράτη, Τζαβέλλα Σπυρίδωνα, Τόλια Χρήστο και Φωτάκη Γρηγόριο για την ολοπρόθυμη συμμετοχή τους στη χορωδία του συλλόγου μας.
  • την τηλεόραση του "αχελώου" για την προβολή της εκδήλωσης.
  • όλους τους ανταποκριθέντες στην πρόσκληση.
Να δώσει ο Θεός να συνεχίσουμε και σ' άλλες ευλογημένες τέτοιες ευκαιρίες! 

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

εκπομπή 29-1-2015

Αναρτούμε σήμερα την εκπομπή που ετοίμασε ο συνάδελφος Ιωάννης Γκιάφης για την Πέμπτη 29η Ιανουαρίου 2015.  Κατ' αυτήν ακούστηκαν ύμνοι από τους:  Κυριαζή Δασκαλούδη, χορωδία Αθανασίου Πέττα, Λυκούργο Πετρίδη, χορωδία Χρήστου Βουλδή, Αθανάσιο Βουγιουκλή και Φώτιο Κετσετζή.
Ο σχετικός σύνδεσμος εδώ.