Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

δοξαστικό αποστίχων Αγίου Νεκταρίου

Ἔχει μὲν ἡ οὐράνιος Ἱερουσαλήμ, τὴν ἡγιασμένην ψυχήν σου, σὺν τοῖς τῶν Ἁγίων πνεύμασιν, ἀοίδιμε Νεκτάριε. Ἔχει δὲ καὶ ἡ νῆσος Αἰγίνης, τὰ χαριτόβρυτά σου λείψανα, πλοῦτον θεόσδοτον, καὶ ἰατρεῖον ἄμισθον, παντοίων ἀρρωστημάτων, καὶ πάσης θλίψεως· ἐν αὐτοῖς γὰρ προστρέχοντες, πανταχόθεν οἱ πάσχοντες, τάς ἰάσεις κομίζονται, καὶ τα πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, καὶ εὐχαρίστῳ φωνῇ δοξάζουσι, τον σὲ δοξάσαντα Κύριον· ᾧ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Παραθέτουμε την μετάφραση του εν λόγῳ ύμνου:


Έχει αφενός η ουράνια Ιερουσαλήμ την αγιασμένη σου ψυχή μαζί με τα πνεύματα των Αγίων ένδοξε Νεκτάριε. Έχει αφετέρου και η νήσος της Αίγινας τα λείψανά σου που αναδίδουν χάρη ως πλούτο δοσμένο από τον Θεό και δωρεάν ιατρείο κάθε ασθένειας και κάθε θλίψης. σε αυτά λοιπόν καταφεύγουν οι πάσχοντες από κάθε σημείο και παίρνουν τη θεραπεία και (την εκπλήρωση) των αιτημάτων για σωτηρία και με ευχαριστιακή/ ευγνώμονα φωνή δοξάζουν τον Κύριο που δόξασε εσένα. Σε Αυτόν σε παρακαλούμε πρέσβευε για τις δικές μας ψυχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: